x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Privacybeleid


Naam : Tectools
Adres : Knokkestraat 369  8301 Knokke-Heist
Email :
Telefoon : 0032(0) 468 14 20 08
BTW nummer : BE 0861 099 088
  
1. Toepasselijkheid
1.1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website www.tectools.be, hierna ‘Website’ genoemd, beheerd door Tectools, gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Knokkestraat 369, met KBO nummer BE 0861 099 088, met inbegrip van al haar handelsvestigingen, hierna de ‘Verkoper’ genoemd.
1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.
1.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
1.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs.
1.5. Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan doch kunnen in hoofde van de Koper geen rechten scheppen indien de informatie onder al haar bovenvermelde vormen afwijkt van het besteld product.
1.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

2. Prijzen
2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief  BTW, eventuele taksen en verzendkosten.
De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.
2.2. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.
Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.
2.3. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  
3. Betaling, wanbetaling en protest
3.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: Kredietkaart (VISA, MasterCard), Maestro en Bancontact.
De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Ogone. De e-commerceoplossing van de Payment Service Provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Immers, de transactiegegevens worden versleuteld met SSL technologie (Secure Socket Layer). Om via deze SSL technologie te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Voor betalingen via kredietkaarten brengt de Verkoper geen extra kosten in rekening.
3.2. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om te opteren voor de uitvoering in natura.
3.3. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via voormelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook.
3.4. Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk en per aangetekende brief aan de Verkoper in het gekozen verkooppunt dewelke onder art. 1 nader werden gespecifieerd te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard.
3.5. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 80 euro en een maximum van 2.500 EUR, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten alsook om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Koper.

4. Levering en leveringstijd
4.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld. De leveringstermijnen worden evenwel enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of annulatie van de overeenkomst zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.
4.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De Verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.
4.3. Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4. Bij ontvangst van het pakket moet de Klant de kwaliteit van zijn levering beoordelen en heeft hij, in lijn met het herroepingsrecht en de legale garanties aangegeven in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, het recht eventuele klachten in te dienen. De Klant zal de staat van het pakket langs de buitenzijde beoordelen alvorens de ontvangstbevestiging te tekenen en zal onmiddellijk aan de transporteur eventuele schade melden. Indien de Klant dit niet meteen doet zal de Verkoper niet instaan voor de eventuele schadevergoeding aan de Klant. De klant kan het pakket weigeren indien er duidelijke tekenen zijn dat het pakket reeds opengedaan werd of wanneer het pakket duidelijke tekenen van schade vertoont als gevolg van een slechte behandeling tijdens het vervoer. In het tweede geval moet de klant, zo snel mogelijk of binnen de drie werkdagen na de levering, de klachten melden aan de verkoper.
4.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
4.6. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen tenzij bij geldige toepassing van het verzakingsrecht zoals in volgende afdeling bepaald. Bij gebreke daarvan is de Verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie.
   
5. Recht van verzaking en ruiling
5.1. Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven. De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld.
De Koper staat in voor de kosten van terugzending van de goederen.
De Verkoper dient in geen geval bijkomende kosten te betalen als de Koper uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.
De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) Indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b) Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Daartoe zal de Koper een ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.
Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug of overhandigt die deze te 8301 Knokke-Heist, Knokkestraat 369. De Verkoper vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het artikel.

De kleuren op de website www.tectools.be zijn uitsluitend ter informatie. Een kleur die op een scherm wordt weergegeven of door een printer wordt afgedrukt, kan variëren afhankelijk van de technische kenmerken en instellingen. Het is dus slechts een benaderende weergave van de echte kleur, die zelf wordt beïnvloed door het lokale lichtspectrum.
De aldus gevisualiseerde en door de klant bestelde kleuren geven in geen geval recht op een vergoeding.
In overeenstemming met Art. VI.53 van het COB (CODE VAN ECONOMISCH RECHT - DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN IN HET KADER VAN EEN VERKOOPCONTRACT OP HET INTERNET), kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of die op een duidelijke manier zijn gepersonaliseerd.
Aangezien de toevoeging van pigment aan een verfproduct een personalisatie is volgens de specificaties van de Koper, is deze uitzonderingsclausule van toepassing.
   
6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van een product gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling. 
   
7. Overmacht
In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
  
8. Persoonsgegevens
De Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement. De Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
  
9. Bevoegde rechtbanken
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze.
  

10. Diverse bepalingen
10.1. De maatschappelijke zetel van Tectools is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Knokkestraat 369, met KBO nummer BE 0861 099 088.

10.2. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan de Verkoper naar het e-mail adres: 
10.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

TECTOOLS

Knokkestraat 369
8301 Duinbergen
België
Tel. 003250950 270


BTW BE0861.099.088

DIENSTEN

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en promoties